دانشگاه آزاد اسلامی-واحد استهبان شنبه 30 فروردين 1393
 مبلغ واریزی به حساب دانشگاه